Diller

Vizyonumuz & Misyonumuz

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VİZYONU

Fırat üniversitesinin bölgesel konumu itibariyle il, bölge, ülke ve uluslararası düzeyde beşeri ve sosyal bilimler alanında elde edeceği bilgilerle sosyal bilimlerin gelişmesine, toplumsal ve kültürel sorunların çözümüne yapacağı katkıyla ve bu yönde yapacağı eğitim-öğretimle İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir konuma ulaşmaktır.

Mezunlarımızı mevcut sorunlara çözümler getirebilen, yeni projeleri hayata geçirebilen bireyler haline getirmek; fakültemizde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; vereceği akademik eğitim ve formasyonla ve üreteceği bilgiyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan, ilin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

Bunların yanı sıra;

Mezunların alanlarında istihdamı sırasında verimli, kaliteli iş gücü ve bilgi ve becerilerini dünya standartları düzeyinde tutmak; Mezunların bilimsel ve akademik kadrolarda yer almasını sağlayacak donanımda olmasını sağlamak; Ön lisans, Lisans ve lisansüstü eğitimde tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almak; Şeffaf, açık, hesap verebilir, kalite güvencesini ön planda tutan, rekabete açık, kurumsal kimliğe önem veren, ortak akıl ve katılımcılığı önceleyen, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık bilinci gelişmiş, yerel, ulusal ve evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı bir kurum olmaktır.

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ MİSYONU

Bölgesinin ve Ülkesinin Sosyal Bilimler Alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda, üretim ve hizmet sektörleri ile ARGE faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlarla, bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilen, sürekli öğrenmenin gerekliliğine inanan, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevresel problemlere duyarlı, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip kişiler yetiştirmek, özgün araştırmalar yaparak, bilim yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu itibarla;

·                    Bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte insanlığın ihtiyacı olan bilim dünyasına ait verilere katkıda bulunmak ve bilgi üretmektir. Kaliteli yanı sıra özgür düşünen, bilimsellikten taviz vermeyen, her türlü düşünce ve anlayışa saygılı, takım ruhuna uygun, sosyal sorumluluklarını bilen bilim adamları yetiştirmek, her yıl ulusal ve uluslararası endekslerce taranan dergilerde fakülte öğretim elemanlarınca yayınlanan kişi başına düşen makale sayısını artırmak;

·                    Öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini eksiksiz karşılamak amacıyla, eğitim-öğretimde son yenilikleri yakından takip eden, kendini sürekli yenileyen ve güncelleyen öğretim elemanlarına sahip olmak,

·                    Fakülteye bağlı tüm akademik ve idari personelin bilimsel, psikolojik, sosyal ve kişisel gelişimi için uygun ortam ve koşulları sağlayan, rekabet ve motivasyonu sağlamaya yönelik girişimlerde bulunan, verimliliği artırmak için ideal iş ve çalışma ortamını hedefleyen yönetim kadrosuna sahip olmak,

·                    Sadece eğitim-öğretim sürecinde değil, mezuniyet sonrasında da sürekli mesleksel gelişimlerini sağlamak, gerek öğrencilerden gerekse mezunlardan geri bildirimler alarak bunları gelecek eğitim politikalarına yansıtmak.

·                    Eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için yeniliklerin ve son teknolojinin ürünleriyle donatılmış nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.

Türkçe